DORJSUREN Sumiya


VERHAGEN Sanne


TAMAOKI Momo


GOLOMIDOVA Natalia


17

DORJSUREN Sumiya


18

TAMAOKI Momo


25

TAMAOKI Momo


LKHAGVATOGOO Enkhriilen


MONTEIRO Telma


MEZHETSKAIA Daria


FILZMOSER Sabrina


19

MONTEIRO Telma


20

MEZHETSKAIA Daria


26

MONTEIRO Telma


9

 

10

 

11

KAJZER Kaja SLO

BEŽIGRAD

LIEN Chen Ling


IRAOUI Soumiya


KAJZER Kaja


KONKINA Anastasia


21

LIEN Chen Ling


22

KONKINA Anastasia


27

LIEN Chen Ling


KARAKAS Hedvig


DZHIGAROS Diana


NISHANBAYEVA Sevara


OHAI Loredana


23

KARAKAS Hedvig


24

OHAI Loredana


28

KARAKAS Hedvig


29

DORJSUREN Sumiya 


KARAKAS Hedvig 


HUN

30

OHAI Loredana 


TAMAOKI Momo 


JPN

33

3 .DORJSUREN Sumiya 


34

3. TAMAOKI Momo 


31

MONTEIRO Telma


32

2. LIEN Chen Ling


35

1. MONTEIRO Telma