HARASAWA Hisayoshi


KHAMMO Yakiv


MOURA David


SPIJKERS Jur


17

KHAMMO Yakiv


18

MOURA David


25

KHAMMO Yakiv


5

MEYER Roy NED

 

RINER Teddy FRA

PARIS SAINT GERMAIN JUDO 

6

RINER Teddy


ZAALISHVILI Gela


KRAKOVETSKII Iurii


BASHAEV Tamerlan


19

RINER Teddy


20

BASHAEV Tamerlan


26

RINER Teddy


9

TASOEV Inal RUS

Edelweiss Grozni 

12

HEGYI Stephan AUT

S.C. Hakoah

TASOEV Inal


MATIASHVILI Levani


SASSON Or


RAKHIMOV Temur


21

TASOEV Inal


22

RAKHIMOV Temur


27

TASOEV Inal


14
15

GROL Henk NED

SIPŐCZ Richard HUN

National Team HUN

TUSHISHVILI Guram


KIM Minjong


GROL Henk


VAKHAVIAK Aliaksandr


23

KIM Minjong


24

GROL Henk


28

GROL Henk


29

BASHAEV Tamerlan 


GROL Henk 


NED

30

RAKHIMOV Temur 


KHAMMO Yakiv 


UKR

33

3 .GROL Henk 


34

3. KHAMMO Yakiv 


RINER Teddy


FRA, PARIS SAINT GERMAIN JUDO

TASOEV Inal 


RUS, Edelweiss Grozni

31

RINER Teddy


32

2. TASOEV Inal


35

1. RINER Teddy