RAVNE
# CLUB Age Weight
1 PLAZNIK LUKA SEN KATAME NO KATA
2 GOSTENČNIK Žan SEN KATAME NO KATA
3 PLAZNIK LUKA SEN GOSHINJITSU KATA
4 GOSTENČNIK Žan SEN GOSHINJITSU KATA