# COMPETITOR PLACE CATEGORY
1 KRAŠOVEC DARKO 3. SEN GOSHINJITSU KATA
2 KRAŠOVEC DARKO 3. SEN ITSTUTSU NO KATA
3 MEHIČ Benjamin 3. SEN GOSHINJITSU KATA
4 MEHIČ Benjamin 3. SEN ITSTUTSU NO KATA
5 FILOVSKI BRANIMIR 4. SEN NAGE NO KATA 3G
6 JAKLIČ Tina 4. SEN NAGE NO KATA 3G
7 DONSKOY VITALY 5. SEN NAGE NO KATA
8 JAKLIČ Tina 5. SEN NAGE NO KATA